Animalia Care

Kaneelweg 14
9940 Evergem
0486/071783
info@animaliacare.be

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:

1.1  Opdrachtnemer: de dierenverzorger/uitlater van ‘Animalia Care’.

1.2 Huisdier/hond: het huisdier of de hond van klant waar de overeenkomst voor gesloten is.

1.3 Opdrachtgever: persoon die het contract heeft afgesloten.

1.4 Contract: overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer zich verplicht het huisdier gedurende bepaalde tijd te verzorgen of uit te laten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs met daarbij de uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Op het contract zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

2.2 De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, dient u dit binnen 14 dagen kenbaar te maken bij Animalia Care.

2.3 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden en de prijsopgaven zullen door opdrachtnemer tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt, waarna opdrachtgever 30 dagen de tijd heeft om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten. 

Artikel 3: Extra diensten

3.1 Gebruik van de extra diensten van opdrachtnemer is uitsluitend mogelijk in combinatie met, en gedurende van, de dierverzorging aan huis.

3.2 Uitvoering van een extra dienst is uitsluitend mogelijk op dagen dat uw dier door opdrachtnemer verzorgd wordt.

3.3 Het aanvullen van dierbenodigdheden en het geven van een antivlooien-behandeling aan uw dier(en) en huis zullen plaatsvinden indien opdrachtnemer dit nodig acht en de gezondheid van uw dier(en) te beschermen. De kosten van deze activiteiten zullen aan de opdrachtgever worden belast conform de prijslijst van de opdrachtnemer. Bij toepassing van een anti-vlooienbehandeling kan nimmer de garantie worden gegeven tot volledige beheersbaarheid van de plaag. De opdrachtnemer kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden noch tot enige vergoeding gehouden worden.

3.4  Verzorging van de planten, zal geschieden naar best mogelijk kunnen van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan aan de planten gedurende de opdrachtperiode.

Indien opdrachtgever specifieke verzorgingsproducten gebruikt voor zijn/haar planten, dienen deze producten gedurende de opdrachtperiode voldoende mate aanwezig te zijn. Indien een tekort ontstaat aan een of meerdere verzorgingsproducten, zal de opdrachtnemer op eigen initiatief zorgdragen voor de aanschaf van hetzelfde of een vergelijkbaar product. De hiervoor gemaakte kosten zullen inclusief meerprijs aan de opdrachtgever worden doorbelast.

Artikel 4: Reservering

4.1 Van iedere reservering voor de diensten van opdrachtnemer wordt een contract gemaakt. U dient voor het invullen van dit formulier op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden.

4.2 Het contract dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.

4.3 Bij inschrijving wordt het contract door opdrachtgever ingevuld en door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekend. Aan opdrachtgever zal een kopie-exemplaar van het contract worden gegeven.

4.4 Indien een reservering ongedaan gemaakt wordt binnen een termijn van 7 dagen voor de aanvangsdatum van de verzorgopdracht of 24u voor de uitlaatbeurt, is de opdrachtgever het volledige reserveringsgeld verschuldigd. Uitzondering hiervan is het overlijden van het huisdier. Opdrachtgever moet hiervan wel een bewijsstuk van de dierenarts kunnen tonen.

4.5 De opdrachtnemer heeft ten allen tijde het recht afgesproken verzorgopdrachten of uitlaatbeurten af te zeggen in geval van ziekte, privéomstandigheden of weersomstandigheden. Er wordt samen met de opdrachtgever gekeken naar een gepaste oplossing.

Artikel 5: Betalingen en (duur) overeenkomst

5.1 Alle prijzen weergegeven op de prijsopgaven zijn excl. verplaatsingskosten (0,35/km).

5.2 Opdrachtnemer is verplicht een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.

5.3 Per opdracht wordt er na het intake gesprek een contract aangegaan waarbij zowel dierenoppas/uitlaatservice als eigenaar nog specifieke verzoeken vast kan laten leggen

5.4 Bij het tekenen van het contract gaat de opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden.

5.5 Wandelbeurtenkaarten worden per wandeling afgestempeld door de Animalia Care.

5.6 Betaling kan contant of op het rekeningnummer van Animalia Care, onder vermelding van uw naam en de naam van uw hond(en).

5.7 Het totaal verschuldigde bedrag dient voor aanvang van de verzorgopdracht in het bezit te zijn van Animalia Care. Betaling kan op het rekeningnummer van Animalia Care, onder vermelding van uw naam en contractnummer.

5.8 Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de opdrachtovereenkomst, (bijvoorbeeld bij eerdere terugkeer van de opdrachtgever) is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen.

5.9 Opdrachtgever ontvangt een bewijs van betaling van opdrachtnemer.

5.10 In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6: Sleutelcontract

6.1 De opdrachtnemer is in het bezit van een huissleutel (indien nodig), waarvoor een sleutelcontract is getekend.

6.2 Afspraken betreffende huissleutels worden vastgelegd in een “sleutelcontract”.

Artikel 7: Gezondheid dier(en), ziekte, overlijden

7.1 Uw hond dient gezond te zijn.

7.2 De hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten dient ingeënt te zijn met de cocktailenting en tegen kennelhoest te zijn gevaccineerd. Tevens dient de hond preventief behandeld te zijn tegen vlooien en wormen.

7.3 Uw hond dient sociaal gedrag te vertonen naar mens en dier.

7.4 U wordt geadviseerd uw hond na de wandeling te laten eten of anders minimaal 2 uur voor de wandeling ivm kans op maagtorsie bij sommige rassen

7.5 U wordt gevraagd allergie-informatie, specifieke gedragingen etc. door te nemen tijdens het intake gesprek

7.6 Uw hond zal aangelijnd zijn tijdens de wandeling, tenzij anders is afgesproken.

7.7 Opdrachtgever machtigt hierdoor opdrachtgever om in geval van ziekte van het huisdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens de duur van de opdracht op kosten van opdrachtgever een dierenarts te consulteren en maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie voorkomen.

7.8 Indien het huisdier tijdens het contract onverhoopt komt te overlijden, kan opdrachtnemer bij twijfel van de toedracht sectie laten verrichten. Dit gebeurt altijd in overleg met opdrachtgever. De kosten van de sectie komen voor rekening van opdrachtnemer.

Artikel 8: Rechten en plichten opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever is verplicht het contract volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.

8.2 Opdrachtgever is verplicht bij het tekenen van het contract, de persoonlijke gegevens van zichzelf en het huisdier te vermelden op het contract, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier tijdens de overeengekomen periode.

8.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de verzorg/verblijfplaats van het huisdier en alle benodigde verzorgingsproducten van het dier waarop de overeenkomst van toepassing is.

8.4 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het huisdier(en) aanwezig is op de afgesproken dag(en) en uur (uren). Indien het huisdier(en) niet aanwezig is(zijn) bij bezoek van opdrachtnemer worden de kosten van de geplande wandeling/dierenverzorging onverminderd in rekening gebracht.

8.5 Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste gegevens met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.

8.6 Opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor voldoende voeding en alle verzorgingsproducten voor het huisdier voor de gehele periode dat de opdrachtnemer de verzorging uitvoert. Indien er een tekort ontstaat, zal de opdrachtnemer er naar streven hetzelfde of een kwalitatief vergelijkbaar product aan te vullen. De kostprijs van dit product zal, in combinatie met een meerprijs, doorberekend worden aan opdrachtgever. 

8.7 Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn.

8.8 Opdrachtgever wordt door opdrachtnemer, indien gewenst, op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.

8.9 Bij verhindering dient opdrachtgever minimaal 24 uur voor het uitlaten af te zeggen of minimaal 7 dagen voor de verzorging aan huis. Te late afmeldingen worden volgens normaal tarief berekend en bij de eerstvolgende gelegenheid op de kaart bijgetekend. 

Artikel 9: Rechten en plichten opdrachtnemer

9.1 Opdrachtnemer verplicht zich om op basis van de gegeven opdracht gedurende de overeengekomen periode de afgesproken diensten te verlenen.

9.2 Opdrachtnemer verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het welzijn van de hond. Opdrachtnemer verplicht zich tot het zorgvuldig verzorgen en voeden van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.

9.3 Opdrachtnemer zal zoveel mogelijk rekening houden met persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier en, tegen meerprijs, de extra diensten die door opdrachtnemer aangeboden worden.

9.4 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de opdracht stop te zetten, wanneer zij van mening is dat het onverantwoord is de hond uit te laten.

9.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden honden te weigeren.

9.6 Opdrachtnemer is gerechtigd om de opdrachtovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te verbreken als blijkt dat opdrachtgever de algemene voorwaarden niet of onvoldoende naleeft. 

9.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de dienst stop te zetten tijdens vakantie of snipperdagen. Deze dagen worden ruim van tevoren bekend gemaakt.

9.8 Opdrachtnemer is gerechtigd wanneer de taken niet tot slecht uit te voeren zijn door hevige weersomstandigheden de wandelingen te staken danwel aan te passen.

9.9 Over de periode dat het huisdier verzorgd wordt door opdrachtnemer is opdrachtgever de prijs per dag verschuldigd die op het contract overeengekomen is.

9.10 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtnemer verplicht zich deze aanpassingen aan opdrachtgever tijdig door te geven welke het recht heeft om binnen 30 dagen na deze kennisgeving de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

Artikel 10: Schade en verzekeringen

10.1  Opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade voor zover deze het verzekerde bedrag niet overtreft.

10.2  Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond waarop de overeenkomst van toepassing is. 

10.3 Verwonding, ziektes, infecties, kreupelheid of verlies van uw hond en/of toebehoren valt niet onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden noch tot enige vergoeding gehouden worden.

10.4 Mocht er iets gebeuren tijdens het vervoer en of het uitlaten van uw hond dan heeft opdrachtnemer het recht om naar de dichtstbij zijnde dierenarts te gaan om uw hond te laten behandelen. De kosten zijn te allen tijde voor de eigenaar.

10.5 Uw hond dient in het bezit te zijn van een goede halsband met daaraan een penning met naam, adres en telefoonnummer.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtgever verplicht zich om opdrachtnemer, in geval van een onvoorziene omstandigheid, zo spoedig mogelijk hiervan in kennis te stellen.

11.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die opdrachtgever lijdt als gevolg van niet-nakoming door opdrachtnemer van haar verplichtingen van de opdracht, blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het overeengekomen totaalbedrag van de overeenkomst.

Artikel 12: Geschillen en toepasselijk recht

12.1 In gevallen van geschillen is een regeling in der minne wenselijk, zoniet is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. 

12.2 Op contract en deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

12.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.
 
12.4 Enkel de Nederlandse versie van deze voorwaarden is bindend. Franse en Engelse vrije vertalingen kunnen op aanvraag verkregen worden.